Pravno obvestilo

Omejitev odgovornosti
Vsi podatki na tej spletni strani so popolnoma nezavezujoči in ne predstavljajo investicijskega
priporočila, finančne analize ali druge pravno zavezujoče informacije ali nasveta s strani CONDA Crowdinvesting SI d.o.o (v nadaljevanju Conda). Predvsem si Conda pridržuje pravico do napake pri navedenih podatkih.

Vsaka odgovornost za eventualno odločitev za investicijo na podlagi podatkov, ki se nahajajo na tej spletni strani, je popolnoma izključena. Številni podatki predstavljajo oglase podjetij, ki se predstavljajo na spletni strani. Spletna stran ne vsebuje ponudb in ne spodbuja k nakupu deležev v podjetjih, kapitalnih vložkov, vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov.

Objavljeni termini in roki so mišljeni le kot splošne informacije in prav tako ne predstavljajo razloga za investicijo. Podatki o podjetjih se načeloma nanašajo na preteklost; prihodki v preteklosti ne zagotavljajo uspešnosti v prihodnosti; pričakovana rast in dobiček so le ocene, podane v danem trenutku in niso zanesljiv pokazatelj dejanskega bodočega donosa. Investicije vsebujejo tudi visoko tveganje izgube celotnega kapitala.

Uspeh investicije lahko zavisi tudi od trajanja, pristojbin, stroškov in davkov. Vsaka odločitev za investicijo mora biti prilagojena osebnim in/ali davčnim razmeram in potrebam investitorja. Podatki, ki so na voljo na spletni strani, ne nadomeščajo pogovora s svetovalcem za investicije in davčnim svetovalcem. Ne jamčimo za popolnost in točnost podatkov.

Conda nadalje ne prevzema odgovornosti za posredno, neposredno ali naključno škodo, ki nastane zaradi dostopa do ali uporabe te spletne strani. To vključuje tudi računalniške viruse ali uporabo podatkov, ki so na voljo na tej spletni strani. Zunanje spletne strani lahko vsebujejo povezavo do te spletne strani.

Podjetje Conda obiskovalcem svoje spletne strani kot storitev nudi nadpovezave s te na druge spletne strani (»hyperlink«); te zunanje spletne strani pa so popolnoma neodvisne in niso povezane s Condo, ki zato ne prevzema nikakršne odgovornosti in ne jamči za njihovo vsebino, predvsem pa ne za točnost, popolnost, aktualnost ali zakonitost podatkov, ki jih navajajo.

Conda se sklicuje na določbe o avtorskih pravicah: izkoriščanje vsebin te spletni strani (kot npr. prenos podatkov, hranjenje ali drugačno razmnoževanje, razprečevanje ali razpolaganje z besedili, deli besedil ali slikovnega gradiva) je dovoljeno le ob predhodni odobritvi s strani Conde.

Investicije, ki so predstavljene na spletni strani, so v nekaterih državah nezakonite oz. pravno strožje urejene kot v Sloveniji. Zato prebivalci držav, za katere to velja, ne smejo dostopati do te spletne strani in/ali izvajati investicij, ki so tam predstavljene.

Radi bi opozorili na dejstvo, da so ponudbe s strani Conda namenjene le osebam, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, Republiki Avstriji, Slovaški republiki, Republiki Poljski ali Zvezni republiki Nemčiji.

Ob dostopu na to spletno stran se uporabnik strinja, da je prebral to klavzulo o omejitvi odgovornosti, jo razumel in se z njo strinja, se poučil o zakonskih omejitvah, in jamči, da mu zanj veljavna zakonodaja ne omejuje ali prepoveduje dostop do teh spletnih strani; in da dostop do vsebine spletnih strani ne bo omogočil osebam, ki do tega nimajo pravice.